Prejsť k obsahu | Prejsť k hlavnému menu | Prejsť k vyhľadávaniu

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.robotworld.sk (ďalej len „webové rozhranie“)

Správca osobných údajov:
ROBOT WORLD s.r.o., so sídlom Běloveská 944, 547 01 Náchod, Česká republika
IČO: 49813366
IČ-DPH: CZ49813366
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 4987
Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
Adresa pre doručovanie: ROBOT WORLD s.r.o., Běloveská 944, 547 01 Náchod, Česká republika
Telefónne číslo: 02 / 205 103 00
Kontaktný e-mail: [email protected]

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?
Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ") a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
1.2. Čo sú osobné údaje?
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):
 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do používateľského konta;
 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Ako získavame Vaše osobné údaje?
Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu.
Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.
 
2.2. Na akom základe a na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?
 • Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru či služieb môžeme bez Vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich ďalších zákonom stanovených povinností (najmä evidenčnej povinnosti, archivácie daňových dokladov a pod.).
 • Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu môžeme bez Vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne na umožnenie prístupu, správy a vedenie používateľského účtu.
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez Vášho výslovného súhlasu využiť pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru alebo služieb podobných tým, ktoré ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme Vaše osobné údaje zadané pri vyplnení objednávky alebo pri založení používateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili.
 • Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe Vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení, a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej používate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania používateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.
Použiť Vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe Vášho súhlasu.
 
2.3. Ako dlho údaje využívame?
Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo služieb alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností.
Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak používame Vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení v súlade s predchádzajúcim článkom týchto Zásad, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania.

3. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Ak spracovávame Vaše osobné údaje len na základe Vášho súhlasu (t.j. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:
 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maily obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).
Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.
 
3.2. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov. Ak Vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä na tieto informácie:
 • účel spracovania;
 • kategórie spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie Vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu
Ak sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, t.j. opravu nesprávnych údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.
 
3.4. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.
 
3.5. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)
Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, ak:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané nezákonne.
Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní Vašej žiadosti vyhovieť.
 
3.6. Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak:
 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie nezákonné a Vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.
Pri obmedzení spracovania sme iba oprávnení Vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s Vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.
Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní Vašej námietke vyhovieť.
Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.
 
3.7. Právo na prenositeľnosť údajov
Máte právo na získanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a odovzdať ich inému správcovi osobných údajov.
 
3.8. Ako môžete svoje práva uplatniť?
Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu. Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
Ak sa najmä Vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenska, v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte. Pre Slovensko je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (dataprotection.gov.sk/uoou).

4. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Ako spravujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?
Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
4.2 Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?
V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení Vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám (napr. dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností). Osobné údaje neposkytujeme nikomu inému.
 
4.3 Overené zákazníkmi - Heuréka
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

4.4 Prenos povinných údajov pri platbe kartou (COMGATE,ČSOB)

Pri platbe kartou sme povinní zaslať uvedené údaje (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, nevyžaduje sa súhlas platiteľa - ide o údaje vyžadované právnymi predpismi, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vykonanie platby. Povinnosť zasielať ďalšie informácie upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o informáciách sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a o zrušení nariadenia (ES) č. 1781/2006 . Toto nariadenie ďalej upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1113 z 31. mája 2023 o informáciách sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie.

 5.       Vyhlásenie o používaní cookies

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na ten istý web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil. Cookies využíva pre svoju činnosť naprostá väčšina webových stránok.

Ako sa delia cookies

Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto ich k Vám na web umiestňuje, t.j. na:

 1. Cookie prvej strany (first party cookie) – ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie.

 2. Cookie tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Užívateľa tak možno sledovať naprieč doménami. Používajú sa často pre vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Podľa trvanlivosti možno cookies rozdeliť na:

 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z vášho počítača po zavretí prehliadača.

 2. Dlhodobé (persistent cookie) – po zavretí prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá závisí na nastavení Vášho prehliadača a nastavení cookie). Môžete ich tiež ručne odstrániť.

Podľa účelu môžeme využitie cookies rozdeliť takto:

 1. Technické - umožňujú základné funkcie webu (napr. prihlasovanie alebo nákup). Tieto cookies sú nevyhnutne nutné pre prevádzku nášho webu a umiestňujeme ich aj bez Vášho súhlasu.

 2. Funkčné - cookies, ktoré umožňujú napríklad zapamätať si jazyk alebo región užívateľa. Tieto cookies sa podieľajú na správnom nastavení webu a nepodieľajú sa na sledovaní aktivity užívateľa. Funkčné cookies považujeme za nevyhnutné, a preto ich na web umiestňujeme bez Vášho súhlasu.

 3. Analytické - slúžia pre zber neanonymných údajov o správaní užívateľov. Na ich základe môžeme web upraviť tak, aby sa Vám lepšie používal. V nastavení ich možno povoliť ako “Analytické cookies”.

 4. Marketingové - slúžia na cielenie reklám na užívateľov, ktorí už na našom webe boli. V nastavení ich možno povoliť ako “Marketingové cookies”.

 5. Konverzné - s ich pomocou môžeme vyhodnotiť úspešnosť kampaní. V nastavení ich možno povoliť ako “Analytické cookies”.

 6. Personalizačné - rôzne nástroje nám pomáhajú s personalizáciou obsahu - prispôsobením webu na základe toho, čo ste sledovali. Podobne nám nástroje pomáhajú upravovať výsledky vyhľadávania na základe informácií o vyhľadávaní ostatných užívateľov. V nastavení ich možno povoliť ako “Preference” cookies.

Na čo jednotlivé cookies na webe slúžia

O tom, aké súbory cookie naša webová stránka používa, na aké účely a s akou dobou platnosti sa dozviete tu:

 

Upozorňujeme, že ak používate ad-blocker alebo iné rozšírenie prehliadača, ktoré mení našu webovú stránku, informácie o účeloch jednotlivých súborov cookie sa nemusia zobrazovať správne.

Možnosti nastavenia cookies

Naša webová stránka pracuje s cookies na základe súhlasu. Pokiaľ nevyjadríte svoj súhlas so súbormi cookie na našej webovej stránke (okrem nevyhnutných cookies), nebudeme ich používať. V prípade, že nám súhlas s používaním cookies udelíte, ale neskôr ho budete chcieť odvolať, nižšie sa dozviete, ako na to.
Nastavenie cookies v lište s cookies

Ak sa rozhodnete svoj súhlas s niektorými kategóriami cookies odvolať alebo zmeniť nastavenie používaných cookies, môžete tak urobiť priamo tu, prostredníctvom nižšie uvedeného tlačidla. 

Otvoriť nastavenie

Upozorňujeme, že ak používate ad-blocker alebo iné rozšírenie prehliadača, ktoré mení našu webovú stránku, nastavenie cookies a iné funkcie našej webovej stránky nemusia fungovať správne.

Vymazanie cookies v prehliadači

Vymazať môžete cookies vo Vašom prehliadači – zvyčajne býva umiestnené v „Histórii“ navštívených stránok.

Blokovanie cookies v prehliadači

Prehliadače umožňujú umiestňovanie cookies na Váš počítač zablokovať. V takom prípade bude ale funkcionalita týchto stránok obmedzená. Informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača:

Ako uchovávame súhlasy s používaním cookies

Súhlasy používateľov s používaním cookies uchovávame prostredníctvom platformy CookieHub. Táto platforma uchováva len dáta nevyhnutné na identifikáciu používateľovho súhlasu.
Token
Náhodný reťazec uložený v cookie CookieHub v prehliadači používateľa spolu s nastavením kategórií cookie. Tento token potrebujeme na identifikáciu poskytnutého súhlasu.
URL
Úplná adresa URL, na ktorej bol používateľ pri konfigurácii súhlasu.
Anonymizovanú IP adresu
IP adresa klienta. Posledná časť IP adresy je nahradená 0, pretože IP adresa môže byť považovaná za osobný údaj.
Krajinu
Registrovaný kód krajiny pre IP adresu. Pri použití geolokácie to môže byť užitočné na zistenie, či používateľ súhlasil alebo nedostal žiadne možnosti.
User Agent
User agent obvykle obsahuje informácie o prehliadači a operačnom systéme.
Dátum a čas
Dátum a čas vyjadrenia súhlasu.
 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 08. 02. 2022

Produkt bol pridaný do košíka

Zavrieť

Do košíka

Doprava ZADARMO!

Produkt bol pridaný k porovnaniu

Zavrieť

Porovnať všetko